Privacy

AVG: (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. De (Nederlandse) Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) betaat niet meer.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de nieuwe privacywetgeving. De AP staat voor het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie zie : https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO, Wkkgz en voorgeschreven door de beroepsvereniging LVNT en koepelorganisatie RBCZ waarbij ik ben aangesloten. 

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde handelingen. Ook kan het zijn dat in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw begeleiding noodzakelijk zijn en die, na uw expliciete toestemming, opgevraagd zijn bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,
 • ik als uw behandelende therapeut  als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier,
 • ik als therapeut een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb.
 • de gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik voor waarneming, mocht ik afwezig zijn en een collega tijdelijk mijn werkzaamheden overneemt, of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Privacy op de zorgnota

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:uw naam, adres en woonplaats

 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld behandeling ‘shiatsu’ of ‘reflexologie’
 • naam verzekeraar en relatienummer 
 • de kosten van het consult